تبلیغات
تک عکس - زیبا و خواندنی
تاریخ : پنجشنبه 29 فروردین 1392 | 12:37 ق.ظ | نویسنده : MASOOD
شـخـصـی هـمـسـر و سه فرزنـدش را بـر خـلافِ مـیـلِ بـاطـنـی تـرک کـرد و بـه دنـبـال روزیِ خـود بـه سـرزمـیـنـی غـریـب رفـت..
مـدتـی گـذشـت.. پـدر نـامـه ی اول را فـرسـتـاد.. فـرزنـدان از گـشـایـشِ آن خـودداری کـردنـد و گـفـتـنـد: ایـن نـامـه از سـویِ عـزیـزتـریـن شـخـصِ زنـدگـیـمـان اسـت.. یـکـی یـکـی آن را در دسـت گـرفـته ، بـوسـیـدنـد و در کـیـسـه ای مـخـمـلـی قـرار دادن..
هـر نـامـه ای کـه از سـوی پـدر رسـیـد هـمـیـن بـرخـورد را داشـتـن..
سـالـهـا گـذشـت و پـدر بـازگـشـت..
بـجـز یـکـی از پـسـرانـش بـقـیـه را نـیـافـت!
پـدر پـرسـیـد: مـادرت کـجـاسـت؟
پـسـر جـواب داد: مـادر در اثـرِ بـیـمـاری در گـذشـت چـون مـا هـزیـنـه ی درمـانـش را نـداشـتـیـم.....
پـدر: مـن کـه در نـامـه ی اولـم مـقـدارِ زیـادی پـول بـرایِ شـمـا فـرسـتـادم...!!!نـامـه را نـخـوانـدیـد؟
پـسـر: نـه پـدر..
پـدر پـرسـیـد: بـرادرت کـجـاسـت؟ پـسـر: بـرادرم بـا دوسـتان نـابـاب نـشـست و بـرخـاسـت داشـت و روزی مـا رو تـرک کـرد..
پـدر: اما مـن در یـکـی از نـامـه هـام اشـاره کـردم مـراقـبِ دوسـتـانِ نـابـاب بـاشـیـد.. او هـم نـامـه مـرا نـخـوانـد؟ پـسـر: نـه پـدر
پـدر: خـواهـرت کـجـاسـت؟ پـسـر: او بـا کـسـی کـه مـدتـهـا خـواستـگـارش بـود ازدواج کـرد و الان بـا او در بـدبـخـتـی زنـدگـی مـی کـنـد..
پـدر: او هـم نـامـه ی مـرا نـخـوانـد؟ بـه او گـفـتـه بـودم کـه بـا ازدواجِ آنـهـا مـخـالـفـم..
بـه حـالِ ایـن خـانـواده فـکـر کـنـیـم کـه چـطـور از هـم پـاشـیـد..
بـه قـرآنِ داخـلِ پـارچـه ی مـخـمـلـی داخـلِ کـتـابـخـانـه دقـت کـنـیـم..
وای بــــر مـــا..
رفـتـارِ مـا بـا کـلام الله مـثـلِ رفـتارِ بـچـه هـا بـا نـامـه هـایِ پـدرشـان اسـت..
آن را مـی بـنـدیـم و بـه بـهـتـریـن شـکـل نـگـهـداری مـی کـنـیـم و از آنـچـه در اوسـت سـودی نـمـی بـَریـم.. در حـالـی کـه تـمـامِ بـرنـامـه ی زنـدگـی مـاسـت.. بـه بـهـتـریـن شـکـلـَش..
ای کـاش کـمی بـیـنـدیـشـیـم...  • سی کی هاست
  • وی جی وای ام
  • کارت شارژ همراه اول